ستون نگاه دوم

نگاه دوم : ویل

نگاه دوم : ویل

در این سلسله مطالب جدید به سراغ موضوعات مختلف دکترهو، از هیولاها و کاراکترها بگیرید تا وقایع و اشیا خواهیم رفت و به دیدی تحلیلی و زاویه دار به آن ها نگاهی خواهیم انداخت. در واقع در هر کدام از این مقالات، نکته یا رابطه یا دریافت تازه ای را از موضوع مورد بحث تحلیل می […]