سریال

نقد و بررسی داستان «City of Death»

نقد و بررسی داستان «City of Death»

غریبه‌ها در شب…

نقد و بررسی اپیزود The Wedding of River Song

نقد و بررسی اپیزود The Wedding of River Song

ارزش يه داستان خوب بيشتر از يه شيپور قديميه…

نقد و بررسی اپیزود ۶ فصل ۱: Dalek

نقد و بررسی اپیزود ۶ فصل ۱: Dalek

Ex-ter-min-ate!

دکتر جنگی که به جنگ نرفت: تحلیلی بر اپیزود پنجاه سالگی دکترهو

دکتر جنگی که به جنگ نرفت: تحلیلی بر اپیزود پنجاه سالگی دکترهو

آیا اپیزود پنجاه سالگی، واقعاً به آن خوبی که ادعا می‌شود هست؟

نقد و بررسی اپیزود ۱۲ فصل ۱۰: The Doctor Falls

نقد و بررسی اپیزود ۱۲ فصل ۱۰: The Doctor Falls

بدون امید، بدون شاهد، بدون پاداش…

نقد و بررسی اپیزود ۱۱ فصل ۱۰: World Enough And Time

نقد و بررسی اپیزود ۱۱ فصل ۱۰: World Enough And Time

پرده‌ی آخر  Had we but world enough, and time, This coyness, Lady, were no crime We would sit down and think which way To walk and pass our long love’s day.

نقد و بررسی اپیزود ۱۰ فصل ۱۰: Eaters of the Light

نقد و بررسی اپیزود ۱۰ فصل ۱۰: Eaters of the Light

موسیقی، همیشه موسیقی….