کامیک ها

دانلود جلد اول «ماجراجویی‌های دکتر دوازدهم، سال دوم»

دانلود جلد اول «ماجراجویی‌های دکتر دوازدهم، سال دوم»

دانلود جلد اول مجموعه کامیک ۱۵ قسمتی «ماجراجویی‌های دکتر دوازدهم، سال دوم» با ترجمه‌ی فارسی از هووین.

دانلود شماره ۵ «ماجراجویی‌های دکتر دوازدهم، سال دوم»

دانلود شماره ۵ «ماجراجویی‌های دکتر دوازدهم، سال دوم»

دانلود شماره‌ی آخر از جلد اول از مجموعه کامیک ۱۵ قسمتی «ماجراجویی‌های دکتر دوازدهم، سال دوم» با ترجمه‌ی فارسی از هووین.

دانلود شماره ۴ «ماجراجویی‌های دکتر دوازدهم، سال دوم»

دانلود شماره ۴ «ماجراجویی‌های دکتر دوازدهم، سال دوم»

دانلود شماره‌ی چهارم از مجموعه کامیک ۱۵ قسمتی «ماجراجویی‌های دکتر دوازدهم، سال دوم» با ترجمه‌ی فارسی از هووین.

دانلود شماره ۳ «ماجراجویی‌های دکتر دوازدهم، سال دوم»

دانلود شماره ۳ «ماجراجویی‌های دکتر دوازدهم، سال دوم»

دانلود شماره‌ی سوم از مجموعه کامیک ۱۵ قسمتی «ماجراجویی‌های دکتر دوازدهم، سال دوم» با ترجمه‌ی فارسی از هووین.

دانلود شماره ۲ «ماجراجویی های دکتر دوازدهم، سال دوم»

دانلود شماره ۲ «ماجراجویی های دکتر دوازدهم، سال دوم»

دانلود شماره ی دوم از مجموعه کامیک ۱۵ قسمتی «ماجراجویی های دکتر دوازدهم، سال دوم» با ترجمه ی فارسی از هووین.

دانلود ترجمه ی شماره ی اول از کامیک «ماجراجویی های دکتر دوازدهم، سال دوم»

دانلود ترجمه ی شماره ی اول از کامیک «ماجراجویی های دکتر دوازدهم، سال دوم»

دانلود شماره ی نخست از مجموعه کامیک ۱۵ قسمتی «ماجراجویی های دکتر دوازدهم، سال دوم» با ترجمه ی فارسی از هووین

دکتر هو: بُعد گم شده

دکتر هو: بُعد گم شده

در حالی که همه ی هووین ها درگیر فصل ۱۰ هستند، تایتان کمیکز اقدام به چاپ کمیکی جدید کرده است که در آن ۴ دکتر با یکدیگر ملاقات می کنند.

دانلود ترجمه ی شماره ی اول کامیک “چهار دکتر”

دانلود ترجمه ی شماره ی اول کامیک “چهار دکتر”

دانلود شماره ی نخست از مجموعه کامیک ۵ قسمتی “چهار دکتر” با ترجمه ی فارسی از هووین

12