راهنمای جامع اپیزودیک-داستانی سری کلاسیک

راهنمای جامع اپیزودیک-داستانی سری کلاسیک

لیست زیر،راهنمای کامل سری کلاسیک دکترهو با ذکر داستان های مفقود،تاریخ پخش داستان ها و تعداد اپیزود های هر داستان است.

سری کلاسیک دکترهو در ۲۶ فصل با تعداد اپیزود های نامنظم و طول میانگین هر اپیزود بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه،از سال ۱۹۶۳ پخش شد.

تعداد بسیار زیادی از داستان ها و اپیزود های دوران دکترهای اول و دوم در جریان خانه تکانی بزرگ از آرشیو شبکه ی بی بی سی پاک شدند و از آن ها جز قطعه فیلم های ضبط شده چیزی در دست نیست!

21980_doctor_who-784x490

 

دکتر اول

ویلیام هارتنل

فصل اول

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۰۰۱ An Unearthly Child ۴ ۲۳ November—۱۴ December1963
۰۰۲ The Daleks ۷ ۲۱ December ۱۹۶۳—۱ February1964
۰۰۳ The Edge of Destruction ۲ ۸—۱۵ February ۱۹۶۴
۰۰۴ Marco Polo مفقود شده ۷ ۲۲ February—۴ April ۱۹۶۴
۰۰۵ The Keys of Marinus ۶ ۱۱ April—۱۶ May ۱۹۶۴
۰۰۶ The Aztecs ۴ ۲۳ May—۱۳ June ۱۹۶۴
۰۰۷ The Sensorites ۶ ۲۰ June—۱ August ۱۹۶۴
۰۰۸ The Reign of Terror مفقود شده’ ۶ ۸ August—۱۲ September ۱۹۶۴

فصل دوم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۰۰۹ Planet of Giants ۳ ۳۱ October—۱۴ November ۱۹۶۴
۰۱۰ The Dalek Invasion of Earth ۶ ۲۱ November—۲۶ December ۱۹۶۴
۰۱۱ The Rescue ۲ ۲—۹ January ۱۹۶۵
۰۱۲ The Romans ۴ ۱۶ January—۶ February ۱۹۶۵
۰۱۳ The Web Planet ۶ ۱۳ February—۲۰ March ۱۹۶۵
۰۱۴ The Crusade مفقود شده’ ۴ ۲۷ March—۱۷ April ۱۹۶۵
۰۱۵ The Space Museum ۴ ۲۴ April—۱۵ May ۱۹۶۵
۰۱۶ The Chase ۶ ۲۲ May—۲۶ June ۱۹۶۵
۰۱۷ The Time Meddler ۴ ۳—۲۴iseAd Options

فصل سوم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۰۱۸ Galaxy 4 مفقود شده’ ۴ ۱۱ September—۲ October ۱۹۶۵
۰۱۹ Mission to the Unknown مفقود شده’ ۱ ۹ October ۱۹۶۵
۰۲۰ The Myth Makers مفقود شده’ ۴ ۱۶ October—۶ November ۱۹۶۵
۰۲۱ The Daleks’ Master Plan مفقود شده’ ۱۲ ۱۳ November ۱۹۶۵—۲۹ January1966
۰۲۲ The Massacre of St Bartholomew’s Eve مفقود شده’ ۴ ۵—۲۶ February ۱۹۶۶
۰۲۳ The Ark ۴ ۵—۲۶ March ۱۹۶۶
۰۲۴ The Celestial Toymaker مفقود شده’ ۴ ۲—۲۳ April ۱۹۶۶
۰۲۵ The Gunfighters ۴ ۳۰ April—۲۱ May ۱۹۶۶
۰۲۶ The Savages مفقود شده’ ۴ ۲۸ May—۱۸ June ۱۹۶۶
۰۲۷ The War Machines ۴ ۲۵ June—۱۶ July ۱۹۶۶

فصل چهارم-بخش اول

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۰۲۸ The Smugglers مفقود شده’ ۴ ۱۰ September—۱ October ۱۹۶۶
۰۲۹ The Tenth Planet ۴ ۸—۲۹ October ۱۹۶۶

دکتر دوم

پاتریک تراوتان

فصل چهارم-بخش دوم

اکثریت اپیزود های فصل چهارم مفقود شده.فقط چند اپیزود از بعضی از داستان های آن باقی مانده

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۰۳۰ The Power of the Daleks مفقود شده ۶ ۵ November—۱۰ December ۱۹۶۶
۰۳۱ The Highlanders مفقود شده ۴ ۱۷ December ۱۹۶۶—۷ January1967
۰۳۲ The Underwater Menace مفقود شده ۴ ۱۴ January—۴ February ۱۹۶۷
۰۳۳ The Moonbase مفقود شده ۴ ۱۱ February—۴ March ۱۹۶۷
۰۳۴ The Macra Terror مفقود شده ۴ ۱۱ March—۱ April ۱۹۶۷
۰۳۵ The Faceless Ones مفقود شده ۶ ۸ April—۱۳ May ۱۹۶۷
۰۳۶ The Evil of the Daleks مفقود شده ۷ ۲۰ May—۱ July ۱۹۶۷

فصل پنجم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۰۳۷ The Tomb of the Cybermen ۴ ۲—۲۳ September ۱۹۶۷
۰۳۸ The Abominable Snowmenمفقود شده ۶ ۳۰ September—۴ November ۱۹۶۷
۰۳۹ The Ice Warriorsمفقود شده ۶ ۱۱ November—۱۶ December ۱۹۶۷
۰۴۰ The Enemy of the World ۶ ۲۳ December ۱۹۶۷—۲۷ January1968
۰۴۱ The Web of Fearمفقود شده ۶ ۳ February—۹ March ۱۹۶۸
۰۴۲ Fury from the Deepمفقود شده ۶ ۱۶ March—۲۰ April ۱۹۶۸
۰۴۳ The Wheel in Spaceمفقود شده ۶ ۲۷ April—۱ June ۱۹۶۸

فصل ششم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۰۴۴ The Dominators ۵ ۱۰ August—۷ September ۱۹۶۸
۰۴۵ The Mind Robber ۵ ۱۴ September—۱۲ October ۱۹۶۸
۰۴۶ The Invasionمفقود شده ۸ ۲ November—۲۱ December ۱۹۶۸
۰۴۷ The Krotons ۴ ۲۸ December ۱۹۶۸—۱۸ January1969
۰۴۸ The Seeds of Death ۶ ۲۵ January—۱ March ۱۹۶۹
۰۴۹ The Space Piratesمفقود شده ۶ ۸ March—۱۲ April ۱۹۶۹
۰۵۰ The War Games ۱۰ ۱۹ April—۲۱ June ۱۹۶۹

دکتر سوم

جان پرت وی

فصل هفتم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۰۵۱ Spearhead from Space ۴ ۳—۲۴ January1970
۰۵۲ Doctor Who and the Silurians ۷ ۳۱ January—۱۴ March ۱۹۷۰
۰۵۳ The Ambassadors of Death ۷ ۲۱ March—۲ May ۱۹۷۰
۰۵۴ Inferno ۷ ۹ May—۲۰ June ۱۹۷۰

فصل هشتم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۰۵۵ Terror of the Autons ۴ ۲—۲۳ January1971
۰۵۶ The Mind of Evil ۶ ۳۰ January—۶ March ۱۹۷۱
۰۵۷ The Claws of Axos ۴ ۱۳ March—۳ April ۱۹۷۱
۰۵۸ Colony in Space ۶ ۱۰ April—۱۵ May ۱۹۷۱
۰۵۹ The Dæmons ۵ ۲۲ May—۱۹ June ۱۹۷۱

فصل نهم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۰۶۰ Day of the Daleks ۴ ۱—۲۲ January1972
۰۶۱ The Curse of Peladon ۴ ۲۹ January—۱۹ February ۱۹۷۲
۰۶۲ The Sea Devils ۶ ۲۶ February—۱ April ۱۹۷۲
۰۶۳ The Mutants ۶ ۸ April—۱۳ May ۱۹۷۲
۰۶۴ The Time Monster ۶ ۲۰ May—۲۴ June ۱۹۷۲

فصل دهم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۰۶۵ The Three Doctors(اپیزود ویژه ی ده سالگی) ۴ ۳۰ December ۱۹۷۲—۲۰ January1973
۰۶۶ Carnival of Monsters ۴ ۲۷ January—۱۷ February ۱۹۷۳
۰۶۷ Frontier in Space ۶ ۲۴ February—۳۱ March ۱۹۷۳
۰۶۸ Planet of the Daleks ۶ ۷ April—۱۲ May ۱۹۷۳
۰۶۹ The Green Death ۶ ۱۹ May—۲۳ June ۱۹۷۳

فصل یازدهم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۰۷۰ The Time Warrior ۴ ۱۵ December ۱۹۷۳—۵ January1974
۰۷۱ Invasion of the Dinosaurs ۶ ۱۲ January—۱۶ February ۱۹۷۴
۰۷۲ Death to the Daleks ۴ ۲۳ February—۱۶ March ۱۹۷۴
۰۷۳ The Monster of Peladon ۶ ۲۳ March—۲۷ April ۱۹۷۴
۰۷۴ Planet of the Spiders ۶ ۴ May—۸ June ۱۹۷۴ise

دکتر چهارم

تام بیکر

فصل دوازدهم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۰۷۵ Robot ۴ ۲۸ December ۱۹۷۴—۱۸ January1975
۰۷۶ The Ark in Space ۴ ۲۵ January—۱۵ February ۱۹۷۵
۰۷۷ The Sontaran Experiment ۲ ۲۲ February—۱ March ۱۹۷۵
۰۷۸ Genesis of the Daleks ۶ ۸ March—۱۲ April ۱۹۷۵
۰۷۹ Revenge of the Cybermen ۴ ۱۹ April—۱۰ May ۱۹۷۵

فصل سیزدهم

داستان نام تعداد اپیزودها تاریخ پخش
۰۸۰ Terror of the Zygons ۴ ۳۰ August—۲۰ September ۱۹۷۵
۰۸۱ Planet of Evil ۴ ۲۷ September—۱۸ October ۱۹۷۵
۰۸۲ Pyramids of Mars ۴ ۲۵ October—۱۵ November ۱۹۷۵
۰۸۳ The Android Invasion ۴ ۲۲ November—۱۳ December ۱۹۷۵
۰۸۴ The Brain of Morbius ۴ ۳—۲۴ January1976
۰۸۵ The Seeds of Doom ۶ ۳۱ January—۶ March ۱۹۷۶

فصل چهاردهم

داستان نام تعداد اپیزودها تاریخ پخش
۰۸۶ The Masque of Mandragora ۴ ۴—۲۵ September ۱۹۷۶
۰۸۷ The Hand of Fear ۴ ۲—۲۳ October ۱۹۷۶
۰۸۸ The Deadly Assassin ۴ ۳۰ October—۲۰ November ۱۹۷۶
۰۸۹ The Face of Evil ۴ ۱—۲۲ January1977
۰۹۰ The Robots of Death ۴ ۲۹ January—۱۹ February ۱۹۷۷
۰۹۱ The Talons of Weng-Chiang ۶ ۲۶ February—۲ April ۱۹۷۷

فصل پانزدهم

 

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۰۹۲ Horror of Fang Rock ۴ ۳—۲۴ September ۱۹۷۷
۰۹۳ The Invisible Enemy ۴ ۱—۲۲ October ۱۹۷۷
۰۹۴ Image of the Fendahl ۴ ۲۹ October—۱۹ November ۱۹۷۷
۰۹۵ The Sun Makers ۴ ۲۶ November—۱۷ December ۱۹۷۷
۰۹۶ Underworld ۴ ۷—۲۸ January1978
۰۹۷ The Invasion of Time ۶ ۴ February—۱۱ March ۱۹۷۸

فصل شانزدهم

داستان نام تعداد اپیزودها تاریخ پخش
۰۹۸ The Ribos Operation ۴ ۲—۲۳ September ۱۹۷۸
۰۹۹ The Pirate Planet ۴ ۳۰ September—۲۱ October ۱۹۷۸
۱۰۰ The Stones of Blood ۴ ۲۸ October—۱۸ November ۱۹۷۸
۱۰۱ The Androids of Tara ۴ ۲۵ November—۱۶ December ۱۹۷۸
۱۰۲ The Power of Kroll ۴ ۲۳ December ۱۹۷۸—۱۳ January1979
۱۰۳ The Armageddon Factor ۶ ۲۰ January—۲۴ February ۱۹۷۹

فصل هفدهم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۱۰۴ Destiny of the Daleks ۴ ۱—۲۲ September ۱۹۷۹
۱۰۵ City of Death ۴ ۲۹ September—۲۰ October ۱۹۷۹
۱۰۶ The Creature from the Pit ۴ ۲۷ October—۱۷ November ۱۹۷۹
۱۰۷ Nightmare of Eden ۴ ۲۴ November—۱۵ December ۱۹۷۹
۱۰۸ The Horns of Nimon ۴ ۲۲ December ۱۹۷۹—۱۲ January1980

فصل هجدهم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۱۰۹ The Leisure Hive ۴ ۳۰ August—۲۰ September ۱۹۸۰
۱۱۰ Meglos ۴ ۲۷ September—۱۸ October ۱۹۸۰
۱۱۱ Full Circle ۴ ۲۵ October—۱۵ November ۱۹۸۰
۱۱۲ State of Decay ۴ ۲۲ November—۱۳ December ۱۹۸۰
۱۱۳ Warriors’ Gate ۴ ۳—۲۴ January1981
۱۱۴ The Keeper of Traken ۴ ۳۱ January—۲۱ February ۱۹۸۱
۱۱۵ Logopolis ۴ ۲۸ February—۲۱ March ۱۹۸۱

دکتر پنجم

پیتر دویسون

فصل نوزدهم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۱۱۶ Castrovalva ۴ ۴—۱۲ January1982
۱۱۷ Four to Doomsday ۴ ۱۸—۲۶ January ۱۹۸۲
۱۱۸ Kinda ۴ ۱—۹ February ۱۹۸۲
۱۱۹ The Visitation ۴ ۱۵—۲۳ February ۱۹۸۲
۱۲۰ Black Orchid ۲ ۱—۲ March ۱۹۸۲
۱۲۱ Earthshock ۴ ۸—۱۶ March ۱۹۸۲
۱۲۲ Time-Flight ۴ ۲۲—۳۰ March ۱۹۸۲

فصل بیستم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۱۲۳ Arc of Infinity ۴ ۳—۱۲ January1983
۱۲۴ Snakedance ۴ ۱۸—۲۶ January ۱۹۸۳
۱۲۵ Mawdryn Undead ۴ ۱—۹ February ۱۹۸۳
۱۲۶ Terminus ۴ ۱۵—۲۳ February ۱۹۸۳
۱۲۷ Enlightenment ۴ ۱—۹ March ۱۹۸۳
۱۲۸ The King’s Demons ۲ ۱۵—۱۶ March ۱۹۸۳

فیلم سینمایی ویژه ی سال ۱۹۸۳

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۱۲۹ The Five Doctors(اپیزود ویژه ی بیست سالگی) ۱ ۲۳ November ۱۹۸۳

فصل بیست و یکم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۱۳۰ Warriors of the Deep ۴ ۵—۱۳ January1984
۱۳۱ The Awakening ۲ ۱۹—۲۰ January ۱۹۸۴
۱۳۲ Frontios ۴ ۲۶ January—۳ February ۱۹۸۴
۱۳۳ Resurrection of the Daleks ۲ ۸—۱۵ February ۱۹۸۴
۱۳۴ Planet of Fire ۴ ۲۳ February—۲ March ۱۹۸۴
۱۳۵ The Caves of Androzani ۴ ۸—۱۶ March ۱۹۸

دکتر ششم

کالین بیکر

فصل بیست و یکم-ادامه

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۱۳۶ The Twin Dilemma ۴ ۲۲—۳۰ March ۱۹۸۴

فصل بیست و دوم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۱۳۷ Attack of the Cybermen ۲ ۵—۱۲ January1985
۱۳۸ Vengeance on Varos ۲ ۱۹—۲۶ January ۱۹۸۵
۱۳۹ The Mark of the Rani ۲ ۲—۹ February ۱۹۸۵
۱۴۰ The Two Doctors ۳ ۱۶ February—۲ March ۱۹۸۵
۱۴۱ Timelash ۲ ۹—۱۶ March ۱۹۸۵
۱۴۲ Revelation of the Daleks ۲ ۲۳—۳۰ March ۱۹۸۵

فصل بیست و سوم

این فصل،تنها فصل تک داستانی سریال است با یک داستان ۱۴ اپیزودی

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۱۴۳ The Trial of a Time Lord ۱۴ ۶ September—۶ December1986

دکتر هفتم

سیلوستر مک اوی

فصل بیست و چهارم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۱۴۴ Time and the Rani ۴ ۷—۲۸ September1987
۱۴۵ Paradise Towers ۴ ۵—۲۶ October ۱۹۸۷
۱۴۶ Delta and the Bannermen ۳ ۲—۱۶ November ۱۹۸۷
۱۴۷ Dragonfire ۳ ۲۳ November—۷ December ۱۹۸۷

فصل بیست و پنجم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۱۴۸ Remembrance of the Daleks ۴ ۵—۲۶ October1988
۱۴۹ The Happiness Patrol ۳ ۲—۱۶ November ۱۹۸۸
۱۵۰ Silver Nemesis ۳ ۲۳ November—۷ December ۱۹۸۸
۱۵۱ The Greatest Show in the Galaxy ۴ ۱۴ December ۱۹۸۸—۴ January1989

فصل بیست و ششم

داستان نام تعداد اپیزود ها تاریخ پخش
۱۵۲ Battlefield ۴ ۶—۲۷ September ۱۹۸۹
۱۵۳ Ghost Light ۳ ۴—۱۸ October ۱۹۸۹
۱۵۴ The Curse of Fenric ۴ ۲۵ October—۱۵ November ۱۹۸۹
۱۵۵ Survival ۳ ۲۲ November—۶ December ۱۹۸۹

دکتر هشتم

پاول مک گان

فیلم سال ۱۹۹۶ بعد از ۷ سال غیبت سریال

داستان نام مدت زمان تاریخ پخش
۱۵۶ Doctor Who(فیلم) ۸۹ دقیقه ۱۲ May1996

 

بعد از این فیلم،تا مدت ها خبری از دکترهو نبود.تا اینکه از سال ۲۰۰۵،دکترهو با سری مدرن و دکتر نهم بازگشت!

9 دیدگاه

 1. عه من فک میکردم اپیزود های گم شده رو از بقیه کشورهایی که بهشون دکتر هو فروخته بودن گرفتند که!
  من کلاسیک هو رو تازه شروع کردم دو تا اپیزود دیدم، با این همه اپیزود گم شده میشه چیزی فهمید یا اعصاب آدم خورد میشه؟

  1. بعضی از اپیزود ها کاملا بازگردانی شدند.بعضی هاشون رو فقط سکانس هایی ازشون داریم.ولی اکثرشون کاملا گم شدن.
   من پیشنهادم اینه که برای بهتر دنبال کردن داستان،از دوران دکتر سوم(فصل هفتم سری کلاسیک) شروع کنید.دوران دکترهای اول و دوم چیز چندانی از داستان هاشون مشخص نیست و بیشتر ارزش تاریخی دارن اپیزود هاشون!

  1. سلام دوست عزیز.
   اپیزود مارکوپولو اپیزودی هست که فقط بخش هایی ازش مونده و بقیه ش گم شده و یا فقط فایل صوتی موجوده.حالا اگه شما چیز خاصی دارید می تونید از طریق پیج فیسبوک با ما در میون بذارید.

 2. سلام دوست عزیز.
  من یه وبلاگ زدم و دارم تمام قسمت های سریال دکتر هو از اولین قسمت کلاسیک تا همین فصل ۹ و قسمت های ویژه رو برای دانلود میذارم.
  خوش حال میشم به وبلاگم سر بزنی و اگه شد آدرس وبلاگم رو در سایتت، لینک کنی.
  با تشکر از زیرنویس فصل ۹ و ترجمه ی کامیک ها.

  1. سلام.خیلی ممنون بابت زحمتتون و آپلود کردن اپیزودای کلاسیک.متاسفانه به خاطر مغایرت با قوانین سایبری کشور و امکان فیلتر شدن نمی تونیم آدرس سایت رو به وبلاگتون که حاوی لینک دانلوده لینک کنیم،ولی هروقت کسی ازمون لینک برای دانلود اپیزود های کلاسیک رو بخواد مطمئنا وبلاگ شما رو بهشون معرفی می کنیم.موفق باشید!

   1. خیلی ممنون.

    الان مدتیه تو فکرم که Torchwood رو بذارم یا نه چون که احتمال فیلتر رو بالا میبره…
    نظر شما چیه؟
    (این پیام رو منتشر نکنید لطفاً)

 3. ببخشید یه سوال.من الان چند قسمت دکتر هو کلاسیک فصل اولش رو دیدم.بعد اونوقت شما میگین بهتره که از فصل هفت شروع کنم؟میتونین یه راهنمایی بکنین؟چون فکر میکنم اینطوری اطلاعاتی از قبیل جنگ اربابان زمان و تجدید حیات رو از دست میدم.میتونید کمکم کنید؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *